رسیدن به 1 میلیارد بعدی با دروپال

دروپال حدود 2.8% از وب سایتهای جهان یعنی بیشتر از 1 میلیون سایت را تشکیل میدهد. یعنی 1 سایت از هر 35 سایت.

من از اینکه قسمتی از ایجاد و ساخت دروپال هستم. احساس خوشبختی میکنم. با توجه به اینکه دروپال حدود 2.8% از وب سایتهای جهان یعنی بیشتر از 1 میلیون سایت را تشکیل میدهد. یعنی 1 سایت از هر 35 سایت.اگر دقیقتر فکر کنیم به این معنی که: اگر هریک از 3.2 میلیارد کاربر روزانه اینترنت 35 سایت یا بیشتر از 1 میلیون وب سایت را بازدید کنند، آنها از دروپال بازدید و استفاده کرده اند. من تصور میکنم که بشتر کاربران اینترنت بیشتر از 35 سایت در روز بازدید میکنند؛ این میتواند به این معنی باشد که دروپال روزانه به همه...