سایت شرکتی

وب سایت شرکتی و سازمانی

وب سایت شرکتی و سازمانی

این بسته نرم افزاری جهت مدیریت وب سایت های شرکتی و سازمانی مناسب میباشد. امکانات این بسته نرم افزاری به مرور بر اساس نیازهای متنوع تکامل یافته اند و انواع گردش کار و نیازهای مختلف مدیریتی، نظارتی، انتشاری، سطوح دسترسی و رسانه ای را تامین میکنند.